Darmowa wysyłka od 145.99 PLN
MÓJ KOSZYK zamknij
Koszyk jest pusty
MOJE ULUBIONE zamknij
Lista jest pusta

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BUYAVA.PL

(prowadzonego przez PHU DAR MAR Dariusz Marek, ul. Krótka 2a w Żmigrodzie (55-140),
NIP 915-107-10-43;
REGON: 932975272)

§ 1 Przedmiot regulacji

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu (zamówień) w sklepie internetowym Buyava.pl (dalej: Sklep), prowadzonym przez PHU DAR MAR Dariusz Marek, ul. Krótka 2a, Żmigród (55-140), NIP 915-107-10-43; REGON: 932975272), a także usług związanych
z dokonywaniem zakupów. Zasady te obejmują w szczególności:

a) sposób dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta klienta, dokonywania zakupu jednorazowego bez rejestracji,

b) sposób składania zamówienia, wyboru metody płatności i dostawy, zasady i termin zawierania umowy sprzedaży jak również możliwość odstąpienia od umowy i prawa klienta (m.in. politykę zwrotów i reklamacji);

§ 2 Słowniczek

 1. Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, zbiór zasad obowiązujących w Sklepie internetowym Buyava.pl;

 2. Sklep – Buyava.pl, sklep internetowy prowadzony w ramach przedsiębiorstwa PHU DAR MAR Dariusz Marek, ul. Krótka 2a w Żmigrodzie (55-140), NIP 915-107-10-43; REGON: 932975272, na stronie www.buyava.pl;

 3. Klient-konsument – osoba fizyczna, w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (pod warunkiem, że Zakup nie pozostaje w związku z taką działalnością, określoną zakresem zarejestrowanych kodów PKD – tj. konsumenta w myśl art. 221 oraz art. 3855 k.c.);

 4. Klient – j.w. a także osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, działająca przez swoich przedstawicieli i dokonująca Zakupu (Zamówienia) za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z innych usług (rejestracja konta, rezerwacja, opinie);

 5. Towar, produkt – przedmioty oferowane (prezentowane na stronie www.buyava.pl) i sprzedawane w Sklepie;

 6. Rejestracja – założenie przez Klienta indywidualnego konta na stronie Sklepu, opcjonalne z punktu widzenia możliwości złożenia Zamówienia;

 7. Konto – indywidualna część Sklepu, dostępna dla Klienta za pomocą której dokonuje on w Sklepie czynności w swoim imieniu, korzysta
  z usług Sklepu;

 8. Rezerwacja – zgłoszenie przez Klienta woli zawarcia Umowy sprzedaży określonego Towaru w przyszłości (np. w sytuacji, w której Towar
  w danym momencie nie jest dostępny);

 9. Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez Klienta poprzez złożenie Zamówienia na stronie Sklepu (umowa w rozumieniu art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego, w tym i art. 2 u. Prawa konsumenta – umowa zawierana na odległość
  i poza lokalem przedsiębiorstwa);

 10. Ustawy, przepisy – w szczególności ustawę Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.07), ustawę Prawa konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.20), ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.02), ustawodawstwo krajowe i unijne dotyczące ochrony danych osobowych (szczegółowo określone w Polityce bezpieczeństwa i Klauzuli informacyjnej RODO);

 11. Strony – umawiający się Klient i Sklep, zawierający Umowę;

 12. Zamówienie – oświadczenie Klienta zawierającego Umowę, określające
  co najmniej rodzaj i ilość Towaru

 13. Zakup – złożenie zamówienia z wyborem metody płatności i dostawy, realizację Umowy przez Klienta i Sklep.

§ 3 Zamówienia

 1. Korzystanie z usług Sklepu odbywa się przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych - posiadaniu:

a.    komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu,
b.    dostępu do poczty elektronicznej,
c.    przeglądarki internetowej obsługującej pliki
cookies oraz javascript.

 1. Korzystanie z usług Sklepu możliwe jest 24h/7.

 2. Złożenie Zamówienia i dokonanie Zakupu wybranego Produktu nie wymaga rejestracji Klienta w Sklepie. Dla realizacji Zakupu niezbędne jest jednak wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia dostępnego na stronie www.buyava.pl, w szczególności zawierającego pytania o dane Klienta niezbędne dla celów realizacji Zakupu.

 3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

 4. Kontakt ze Sklepem odbywa się poprzez:

a) adres e-mail: buyava@vp.pl ;

b) nr tel./infolinię + 48 509 725 035 ; + 48 512 110 870 ;

c) pisemnie pod adresem siedziby: BUYAVA ,ul. Krótka 2a, 55-140 Żmigród;

 1. Prezentowane na stronie Sklepu Towary wraz z opisem ich cech technicznych
  i użytkowych oraz podaniem ceny zakupu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Złożenie Zamówienia i sposobu realizacji Zakupu odbywa się poprzez złożenie oświadczenia – wypełnienie formularza na stronie Sklepu.

 3. Rejestracja lub złożenie Zamówienia z pominięciem rejestracji oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymanie na podany przez niego adres e-mail wiadomości polegających na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i obowiązku płatności, przebiegu realizacji Zakupu (transakcji, przekazaniu Towaru do dostawy), względnie także zawiadomień o ewentualnych opóźnieniach itd.

 4. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wpisywanie danych i klikanie w wybrane opcje na wyświetlających się komunikatach Sklepu i danych dostępnych na stronie internetowej (oferta – prezentowane Towary, formularz Zamówienia itd.). Wybór Towarów następuje przez ich „dodanie do koszyka”.

 5. W treści Zamówienia Klient określa rodzaj Towaru, jego ilość, ewentualnie parametry – jeżeli Towar oferowany jest w różnych wariantach (wielkościach, wersjach kolorystycznych itp.), a także sposób dokonania płatności, wybraną formę dostawy, dane do rachunku (faktury), dane adresowe dla doręczeń, ewentualnie inne (uwagi), które uzna za stosowne.

 6. Klient będący przedsiębiorcą oznaczy dodatkowo czy zakup związany jest z głównym przedmiotem jego działalności, czy dokonuje Zakupu jako konsument w rozumieniu

 7. Językiem formularza zamówieniowego jak i wiadomości wysyłanych następnie przez Sklep do Klienta jest język polski.

 8. Dbając o bezpieczeństwo danych gromadzonych poprzez formularze kontaktowe
  i Zamówienia, w związku ze świadczonymi przez Sklep usługami, Sklep podejmuje wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa obrotu danych. Szczegółowe rozwiązania przyjęte w Sklepie i obowiązujące w tym zakresie zasady są dostępne m.in. na tronie Sklepu w formie klauzuli informacyjnej RODO.

§ 4 Umowa sprzedaży

 1. Sklep internetowy Buyava.pl działa w sieci Internet, dostęp do niego zapewniają zatem obsługujące sieć przeglądarki internetowe, zarówno komputerowe jak i dostępne na innych urządzeniach (telefony komórkowe, tablety itd.). Warunkiem niezbędnym dla skutecznego złożenia Zamówienia i realizacji Zakupu jest posiadanie przez Klienta aktualnego i działającego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Sklep pozwala na dokonanie Rejestracji jak również złożenie Zamówienia 24h/7.

 3. Klient składa oświadczenie o zawarciu Umowy przez wybór Towarów, ich dodanie do koszyka i sfinalizowanie Zamówienia przez odkliknięcie komunikatu
  o gotowości do dokonania płatności/złożenia Zamówienia. W trakcie wypełniania formularza Zamówienia zapewniona jest możliwość weryfikacji i zmiany wprowadzonych danych poprzez powrót do kroków poprzednich (umożliwiających odjęcie dodanych Towarów, zmianę sposobu płatności i dostawy, zmianę danych kontaktowych). Formularz Zamówienia skonstruowany jest w taki sposób, by umożliwić płynne
  i intuicyjne przeprowadzenie Klienta przez proces Zamówienia i zawarcia Umowy.

 4. Finalizacja Zamówienia i przyjęcie przez Klienta zobowiązania zapłaty za zamówiony Towar następuje przez potwierdzenie wprowadzonych danych:

a) imienia i nazwiska / nazwy firmy
b) adresu dostawy
c) adresu e-mail
d) telefonu kontaktowego
e) nr NIP – w razie prośby Klient o wystawienie faktury VAT
w miejsce paragonu zakupu

f) informacji czy Zakup dokonywany jest przez Klienta prowadzącego przedsiębiorstwo - jako konsumenta – w rozumieniu art. 3855 k.c., tj. czy umowa sprzedaży ma związek
z przedmiotem wykonywanej działalności;

 1. Wprowadzone dane, przed ich potwierdzeniem, wyświetlone zostaną w formie podsumowania, zawierającego nadto przedmiot Zamówienia i cenę jednostkową oraz łączną wszystkich Towarów wraz z ceną dostawy i metody płatności, umożliwiającego ich sprawdzenie i ewentualny powrót w celu poprawienia lub uzupełnienia.

 2. W celu finalizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych Klienta niezbędnych dla realizacji Umowy. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie o zawarciu z PHU DAR MAR Dariuszem Markiem Umowy, na zasadach określonych Regulaminem.

 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail
  o potwierdzeniu złożenia Zamówienia, w której treści zawarte są istotne elementy Zamówienia,
  a w razie wyboru metody płatności w formie przedpłaty, także dane do przelewu.

 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Klientowi wiadomości
  e-mail opisanej w § 4 ust. 7 Regulaminu.

§ 5 Dostawa

 1. Klient ma możliwość wyboru, składając Zamówienie w Sklepie Buyava.pl , sposobu dostawy wybranych Towarów. Jeden formularz Zamówienia określać będzie jeden wybrany sposób dostawy.

 2. Rodzaje metod doręczenia Towarów jak i ceny poszczególnych usług podawane są
  w polskich złotych wraz z podatkiem VAT, i stanowią element składowy ogólnej ceny Zamówienia (obok ceny Towarów).

 3. Rozpoczęcie czynności Dostawy Towaru następuje po potwierdzeniu płatności przez Klienta, chyba że wybrana została metoda płatności przy odbiorze.

 4. Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu jest bezpłatny.

 5. Dostawa bezpłatna do Klienta realizowana jest pod warunkiem złożenia przez Klienta zamówienia na kwotę oznaczoną na stronie buyava.pl.

 6. Dostawa wysyłkowa odbywać się może zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i państw obcych.

 7. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi średnio do 3 dni roboczych liczonych od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej szacowany termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.

 8. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przesyłany mailowo wydruk potwierdzenia Zamówienia oraz dowód sprzedaży (paragon/faktura). Faktura Vat wystawiana jest na życzenie Klienta poprzez zaznaczenie właściwej opcji na formularzu zgłoszenia.

§ 6 Gwarancje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.

2.  W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu. Gwarancja producenta w formie dokumentu doręczana jest Klientowi wraz z Towarem.

§ 7 Płatności

 1. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich i stanowią kwoty brutto (z podatkiem VAT).

Klient ma możliwość uiszczenia cen Zakupu poprzez:

a) płatnością w systemie Przelewy24;

b) zapłata kartą płatniczą w siedzibie Sklepu;

d) gotówką w siedzibie Sklepu oraz przy realizacji płatności przy odbiorze.

 1. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

 1. Klientowi-konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub mailem na adres buyava@vp.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres siedziby przedsiębiorstwa PHU DAR MAR Dariusz Marek - ul. Krótka 2a, 55-140 Żmigród. Wzór oświadczenia in blanco jest doręczany wraz z zakupionym Towarem do Klienta jak również dostępny na stronie sklepu. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy m.in. dotyczy Towarów, które utraciły swoje właściwości po rozpakowaniu, m.in. Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, opatrzonych certyfikatami, treści cyfrowe, rzeczy łatwo psujących się lub mających krótki termin przydatności do spożycia itd. (Sklep odsyła w tym miejscu do uregulowań ustawy Prawa konsumenta – art. 38).

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. Strony – Sklep oraz Klient-konsument zobowiązani są do zwrotu wszelkich świadczeń w stanie niezmienionym (zwrot ceny Zakupu, w tym kosztów dostawy do Klienta-konsumenta, zwrot Towaru).

 3. Zwrot Towaru winien nastąpić w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: PHU DAR MAR Dariusz Marek, ul. Krótka 2a, 55-140 Żmigród. Zwrot następuje na koszt Klienta-konsumenta.

 4. Zwracany Towar powinien zostać doręczony do Sklepu w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami w trakcie transportu, w razie możliwości z wykorzystaniem oryginalnego opakowania.

 5. Zwrot ceny Towaru i kosztów dostawy do Klienta-konsumenta) nastąpi najpóźniej
  w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zwróconego Towaru do siedziby Sklepu. Zwrot płatności nastąpi analogicznie do wybranego sposobu jej pierwotnego dokonania (odwrócenie skutków pierwszej transakcji), chyba, że Strony uzgodnią inaczej.

§ 9 Polityka zwrotów i reklamacji

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Składając reklamację Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu pisemnie lub mailem na adres buyava@vp.pl , przesłania kompletnego, reklamowanego Towaru,
  a następnie do postępowania zgodnie z otrzymanymi informacjami. W przypadku braków oświadczenia reklamacyjnego Sklep wezwie Klienta do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji.

 4. Klient ma prawo:

a) wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy;

b) odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

 1. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 2. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojm, w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 3. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym Towarem.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Towaru przez Klienta.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania
  i użytkowania Towaru niezgodnego z instrukcją.

§ 10 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep oraz pola (check-box) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (check-box) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (newsletter). 

 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep zgodnie z zasadami określonymi odrębnie w klauzuli informacyjnej RODO i Polityce bezpieczeństwa, dostępnych na stronie www.buyava.pl, które są traktowane jako załączniki Regulaminu. Administratorem danych Klientów jest PHU DAR MAR Dariusz Marek z siedzibą
  w Żmigrodzie (kod pocztowy 55-140) przy ul. Krótkiej 2a (NIP 915-107-10-43;
  REGON: 932975272), przedsiębiorstwo reprezentuje Dariusz Marek.

 4. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w sytuacji dobrowolnego ich wprowadzenia do systemu przez Klienta, bądź też w drodze kontaktów pisemnych i telefonicznych. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia Umowy sprzedaży zamówionego Towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył Zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.

 5. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
a) firma kurierska DPD, FedEx, Poczta Polska, Inpost ;

 1. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie

b) PayPal
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Strona internetowa Sklepu www.buyava.pl używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

 2. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z określonymi zagrożeniami po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Za działania tych osób Sklep nie ponosi odpowiedzialności. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści dostępne na stronie www.buyava.pl, w tym unikalne rozwiązania techniczne i informatyczne, szata graficzna, prezentacja Towarów i ich opisy podlegają ochronie prawnej i ich nieuprawnione wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa, w tym naruszenie zasad uczciwej konkurencji, majątkowych praw autorskich
  i dóbr osobistych przedsiębiorcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują ustawy i rozporządzenia prawa polskiego, zwłaszcza Kodeks cywilny, ustawa Prawa konsumenta oraz inne, powszechnie obowiązujące.

 3. Treść Regulaminu zostaje udostępniona w sposób nieprzerwany on-line pod adresem www.buyava.pl. Forma udostępnienia umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie
  i utrwalenie, m.in. poprzez wydruk lub zapisanie na nośniku informacji.

 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
  W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania
  o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie usług w postaci Konta w Sklepie.

  

 

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera
i bądź na bieżąco z promocjami

do góry